Makowski Zbigniew, Komornik płatnikiem VAT - co zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Artykuły
Opublikowano: PP 2015/8/13-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Komornik płatnikiem VAT - co zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Sytuacja komorników, którzy są płatnikami VAT od sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji, od lat jest przedmiotem sporów i wątpliwości. Czy najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE rozwiązuje problemy komorników?

W dniu 26 marca 2015 r. Trybunał sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie Marian Macikowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku , w którym orzekł, że przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112, nie sprzeciwiają się obowiązywaniu art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., który nakłada na komornika sądowego obowiązek obliczenia, pobrania i zapłaty VAT od kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji. Jednocześnie TSUE stwierdził, że komornik może odpowiadać całym swoim majątkiem za prawidłowe wykonywanie obowiązków płatnika, pod warunkiem iż dany komornik sądowy faktycznie ma wszelkie instrumenty prawne w celu wykonania tych obowiązków.

Wyrok ten jest bardzo istotny. Z jednej strony TSUE potwierdził prawidłowość stanowiska organów podatkowych, że art. 18 u.p.t.u. nie jest sprzeczny z dyrektywą 2006/112. Z drugiej strony określił jednoznaczne przesłanki pozwalające na ocenę, w jakiej sytuacji dany komornik może być pociągnięty do odpowiedzialności za brak terminowej wpłaty VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX