Kluby radnych w radzie gminy - kierunki zmian - OpenLEX

Potycz Damian, Kluby radnych w radzie gminy - kierunki zmian

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/12/64-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kluby radnych w radzie gminy - kierunki zmian

Słowa kluczowe: gmina, radni, kluby radnych

1.Słowo wstępne

Ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła zmiany uregulowań dotyczących funkcjonowania klubów radnych w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te mają istotne znaczenie w zakresie statusu prawnego tych ciał.

Specyfika gminy jako podstawowego szczebla samorządu terytorialnego sprawia, że kwestia działalności klubów radnych w gminie powinna być rozpatrywana osobno, nie zaś łącznie z ich odpowiednikami na poziomie powiatowym czy wojewódzkim.

Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest status prawny klubów radnych w gminie. Analiza poszczególnych elementów wpływających na ich pozycję prawną pozwoli na przedstawienie wniosków stanowiących podstawę do zaprezentowania kierunków zmian w zakresie badanej problematyki.

2.Podstawy prawne działania klubów radnych w radzie gminy

Jako przykład wcześniej wspomnianej specyfiki gminy jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX