Małolepszy Maciej, Kilka uwag na temat reformy systemu sankcji

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/11/31-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat reformy systemu sankcji

Streszczenie

Autor dokonuje krytycznej oceny ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r., poz. 396, której celem jest radykalna zmiana struktury orzekanych kar. Zdaniem Autora uchwalona ustawa stwarza bardzo poważne niebezpieczeństwo masowego stosowania dozoru elektronicznego, co wiąże się z radykalnym zaostrzeniem polityki karnej. Zamiast zmieniać koncepcję dozoru elektronicznego, ustawodawca powinien skoncentrować się nad poprawą modelu wykonywania kary grzywny i kary ograniczenia wolności, by te sankcje w większym zakresie były wykorzystywane w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX