Bartoszewicz Anna, Jurysdykcja krajowa w sprawach o uznanie za zmarłego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2006/5/76-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jurysdykcja krajowa w sprawach o uznanie za zmarłego

I.

Kodeks postępowania cywilnego nie definiuje pojęcia jurysdykcji krajowej ani jej rodzajów. Analiza definicji formułowanych w doktrynie pozwala natomiast przyjąć za dominujące rozumienie jurysdykcji krajowej jako właściwości sądów danego państwa do rozpoznawania i rozstrzygania sprawy cywilnej albo do podjęcia innych czynności procesowych. Utrwalił się przy tym pogląd, że jurysdykcja nie stanowi ogólnej kategorii prawa procesowego, lecz jest instytucją właściwą jedynie międzynarodowemu postępowaniu cywilnemu . W niektórych systemach europejskich - np. w austriackim lub niemieckim - zostały wyodrębnione dwie instytucje normujące uprawnienie sądów krajowych do rozpoznawania spraw cywilnych z elementem międzynarodowym, a mianowicie jurysdykcja krajowa (inländische Gerichtsbarkeit) i właściwość międzynarodowa (internationale Züstandigkeit). Jurysdykcję krajową, rozumianą jako uprawnienie władcze państwa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, traktuje się w tych systemach jako przesłankę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX