Sawuła Robert, Instytucja uzasadnienia decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym - z perspektywy 60-lecia uchwalenia kodeksu postępowania administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/2/113-132
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja uzasadnienia decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym - z perspektywy 60-lecia uchwalenia kodeksu postępowania administracyjnego

I. Przypadająca 14 czerwca 2020 r. rocznica uchwalenia kodeksu postępowania administracyjnego stanowi asumpt do oznaczonych rozważań o charakterze retrospektywnym, ale i uogólniającym. Przy tego rodzaju okazjach zazwyczaj przypomina się okoliczności uchwalenia kodeksu czy teżgruntowniejszych nowelizacji , prezentowane są oceny adekwatności jego aktualnych rozwiązań , zgłaszane są postulaty zmian, ale i przestrzega się przed pochopną i nieprzemyślaną ingerencją w kształt tej jakże znaczącej dla praktyki ustawy .

Przedmiotem uwagi czynię konstrukcję uzasadnienia decyzji administracyjnej; zagadnienie to niezbyt często jest przedmiotem opracowań monograficznych , warto przeto dokonać pewnej retrospekcji oraz podjąć próbę oceny aktualnego modelu uzasadniania decyzji wedle obowiązujących reguł ogólnego postępowania administracyjnego. Zakotwiczenie konstytucyjne tej instytucji dostrzec można w idei państwa prawnego. Jej kształt normatywny formułuje art. 2 ustawy zasadniczej , z którego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX