Implementacja dyrektywy energetycznej (2003/54/WE) do prawa polskiego - OpenLEX

Grzegorczyk Filip, Implementacja dyrektywy energetycznej (2003/54/WE) do prawa polskiego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2009/1/18-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Implementacja dyrektywy energetycznej (2003/54/WE) do prawa polskiego

Liberalizacja rynku energii elektrycznej stanowi istotny element strategii Wewnętrznego Rynku Energii UE . Podstawowym aktem prawnym regulującym sektor elektroenergetyczny jest dyrektywa 2003/54/WE , której obowiązek implementacji do prawa polskiego jest zobowiązaniem Polski wynikającym z członkostwa w Unii Europejskiej . Jako jedną z podstawowych przeszkód w budowie konkurencyjnego wspólnotowego rynku energii uznano kwestię dostępu do sieci, który powinien być niedyskryminacyjny, przejrzysty i uczciwie wyceniony . Co więcej "sprawą najwyższej wagi jest niedyskryminacyjny dostęp do operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego" . Jednym ze sposobów osiągnięcia przedmiotowych celów jest zapewnienie niezależności podmiotu zarządzającego infrastrukturą sieciową, który w nomenklaturze prawno-energetycznej nazywany jest operatorem systemu dystrybucyjnego (tzw. OSD). Najogólniej ujmując, wspomniana niezależność powinna być osiągana jako rezultat przeprowadzenia rozdzielenia (ang. unbundling) działalności operatorskiej od innych rodzajów działalności w sektorze energetycznym .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX