Mazur Paweł, Granice obowiązku poufności ciążącego na członkach organów spółek kapitałowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/5/4-9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Granice obowiązku poufności ciążącego na członkach organów spółek kapitałowych

Celem artykułu jest wykazanie, że wynikający z obowiązku lojalności względem spółki zakaz ujawniania przez piastunów organów tajemnic spółki nie ma charakteru absolutnego. Przy dokonywaniu oceny, czy dopuszczalne jest przekazanie przez członków zarządu lub rady nadzorczej informacji dotyczących spółki osobom trzecim, kluczowe znaczenie należy przypisać interesowi spółki. Ocena w tym zakresie powinna być dokonywana odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku, uwzględniając bilans korzyści i zagrożeń wynikających z ujawnienia danej informacji, potencjalne skutki powstrzymania się od jej ujawnienia oraz bezpieczeństwo informacji po jej przekazaniu osobie trzecie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX