Golonka Anna, Finansowanie terroryzmu. Uwagi na tle znowelizowanego art. 165a k.k.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/8/87-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie terroryzmu. Uwagi na tle znowelizowanego art. 165a k.k.

1. Uwagi wstępne. Problematyka terroryzmu od wielu lat stanowi przedmiot ożywionej dyskusji w świecie nauki. Zagadnienie to poddawano już niejednokrotnie wieloaspektowej analizie. Najczęściej bywa ono ukazywane w aspekcie kryminologicznym, wiktymologicznym bądź też jako zjawisko wykraczające poza nauki penalne i wobec tego rozważane w kontekście m.in. dysputy związanej z polityką migracyjną i wynikającymi z niej możliwymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa . W obliczu wyłaniających się na tym tle problemów do rangi jednego z jego priorytetowych zadań urosła potrzeba prewencji przed przejawami terroryzmu. Podstawowym środkiem prowadzącym do tego mają być odpowiednio opracowane regulacje prawne, m.in. z dziedziny prawa karnego, które stanowią swoiste dopełnienie pozostałych form prawnej ochrony bezpieczeństwa narodowego. W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona tylko jedna z kilku związanych z tym kwestii, a mianowicie finansowanie terroryzmu. Proceder ten stanowi na tyle...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX