Ślemp Bartłomiej, Finanse jednostek samorządu terytorialnego w dobie pandemii COVID-19 w Polsce a efektywne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny - analiza prawna najważniejszych zagadnień ustrojowych oraz alternatywnych metod finansowania komunalnych zadań publicznych

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/9/20-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w dobie pandemii COVID-19 w Polsce a efektywne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny - analiza prawna najważniejszych zagadnień ustrojowych oraz alternatywnych metod finansowania komunalnych zadań publicznych

Pogarszająca się sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi zagrożenie dla efektywnej realizacji zadań publicznych. Celem artykułu jest analiza i ocena obowiązujących w Polsce przepisów z zakresu finansów publicznych, które mają na celu poprawę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w dobie pandemii COVID-19, na tle ustrojowych zagadnień związanych z obowiązkiem realizacji przez te jednostki zadań publicznych. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, szczególne regulacje, mające na celu zwiększenie potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego, osłabiają ich samodzielność finansową oraz proces decentralizacji. Skorzystanie przez samorząd z alternatywnych instrumentów inwestycyjnych, przenoszących ryzyko finansowania realizacji zadań publicznych na podmiot trzeci, staje się zatem konieczne. Dzięki temu zadania te mogą być wykonywane bardziej efektywnie, a ryzyko naruszenia ustrojowych cech samorządu terytorialnego zmniejsza się. Z tego względu przedmiotem analizy będą także alternatywne metody pozyskiwania przez samorząd finansowania na realizację omawianych zadań, tj. partnerstwo publiczno-prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi oraz działalność spółek komunalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX