Popardowski Paweł, Działalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących spółek handlowych z pierwszej połowy 2022 r.

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2022/4/7-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Działalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących spółek handlowych z pierwszej połowy 2022 r.

W pierwszej połowie 2022 r. Sąd Najwyższy w ramach swojej działalności uchwałodawczej (art. 390 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego ) podjął się analizy kilku interesujących zagadnień prawnych z obszaru prawa spółek. Poruszone kwestie problemowe mają swoje bezpośrednie odniesienia w dyskursie prowadzonym przez doktrynę prawa handlowego oraz w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych. W związku z tym zasadne wydaje się ich szersze omówienie w niniejszym opracowaniu z uwzględnieniem podejścia do ich rozstrzygania preferowanego przez Sąd Najwyższy. W przeglądzie omówienie zostały trzy uchwały Sądu Najwyższego podjęte w pierwszej połowie 2022 r. Pod względem merytorycznych dotyczą one zróżnicowanych zagadnień problemowych ujawniających się na tle wykładni przepisów ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych , w tym kwestii: rozumienia zakresu znaczeniowego zwrotu „na rzecz członka zarządu” z art. 15 § 1 k.s.h., wymogów formalnych dla przeprowadzenia zmiany umowy w spółce z o.o., przedawnienia roszczeń wynikających z naruszenia przez wspólnika spółki z o.o. zakazu konkurencji (art. 57 § 1 k.s.h.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX