Gacek Paweł, Doręczenie decyzji administracyjnej jako zdarzenie inicjujące bieg terminu do wniesienia odwołania – wybrane aspekty

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/9/41-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Doręczenie decyzji administracyjnej jako zdarzenie inicjujące bieg terminu do wniesienia odwołania – wybrane aspekty

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna, strona, pełnomocnik, doręczenie decyzji administracyjnej, termin do wniesienia odwołania

1.Zagadnienia wstępne

Jedną z fundamentalnych i kluczowych zasad przyjętych w procedurze administracyjnej jest zasada dwuinstancyjnego postępowania . Zgodnie z treścią art. 15 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej . Zasada ta stanowi gwarancję tego, że rozstrzygnięcia wydawane przez organy administracyjne będą mogły być kwestionowane przez uprawnione podmioty i weryfikowane w administracyjnym toku instancji . Podstawową instytucją umożliwiającą zaskarżenie decyzji w administracyjnym toku instancji jest odwołanie . Jest ono instytucją procesową . Skuteczne zaskarżenie kwalifikowanego aktu administracyjnego, jakim jest decyzja administracyjna, obliguje organ odwoławczy do ponownego rozpatrzenia tej samej sprawy, tj. tożsamej zarówno pod względem podmiotowym, jak i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX