Wołowiec Tomasz, Dopuszczalność przekazania kompetencji burmistrza do wydawania decyzji administracyjnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/3/58-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność przekazania kompetencji burmistrza do wydawania decyzji administracyjnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie ustawy z 25.01.2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1.07.2013 r. wiele rad gminy podjęło uchwały na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważniające – najczęściej – spółki komunalne do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. W ostatnim czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych zaczęły się jednak pojawiać rozbieżności dotyczące dopuszczalności przekazywania na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do określenia w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX