Dopuszczalność egzekucji z udziału małżonka w przedmiocie należącym do majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej - OpenLEX

Walasik Marcin, Dopuszczalność egzekucji z udziału małżonka w przedmiocie należącym do majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej

Artykuły
Opublikowano: PPC 2015/4/643-656
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dopuszczalność egzekucji z udziału małżonka w przedmiocie należącym do majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej

I. Status prawny przedmiotów należących do majątku, który był objęty małżeńską wspólnością ustawową (art. 31 § 1 ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ), został uregulowany w sposób nader skomplikowany. W myśl art. 46 k.r.o. od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku wspólnego, jak również do jego podziału należy co do zasady odpowiednio stosować przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Z kolei zgodnie z art. 1035 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny , jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ustanowiony w tej mierze model zakłada, że każdemu z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej przysługuje odrębne prawo podmiotowe obejmujące udział w majątku wspólnym, którego jednym z elementów jest uprawnienie do żądania podziału tego majątku (arg. z art. 1037 § 1 k.c. w zw. z art. 46k....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX