Zalasińska Katarzyna, Decentralizacja w systemie ochrony zabytków - niewykorzystana szansa?

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/6/11-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Decentralizacja w systemie ochrony zabytków - niewykorzystana szansa?

Decentralizacja zadań z zakresu ochrony zabytków stanowiła jeden z fundamentów nowego modelu tej ochrony, wprowadzonego w 2003 r. Mimo istotnego znaczenia, jakie przypisano jednostkom samorządu terytorialnego w aspekcie ochrony zabytków, w tym w szczególności gminom, wiele z nich nie wykonuje podstawowych zadań, które mają wpływ na przetrwanie obiektów i obszarów będących nośnikiem naszej kulturowej tożsamości. W artykule omówiono zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków, rzeczywisty poziom ich realizacji na przykładzie gmin, wskazane zostały także możliwe przyczyny niewystarczającego zaangażowania samorządu w działania ochronne. W konkluzji sformułowane zostały wnioski de lege lata oraz de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX