Fruk Aleksandra, Czynności procesowe – wnioski i postulaty w kontekście relacji do czynności materialnoprawnych

Artykuły
Opublikowano: PPC 2023/2/240-264
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czynności procesowe – wnioski i postulaty w kontekście relacji do czynności materialnoprawnych

Słowa kluczowe: czynność prawna (sensu stricto i sensu largo), czynność procesowa, czynność materialnoprawna, czynność konwencjonalna, umowy (przed)procesowe, analogia w prawie cywilnym procesowym, nieważność postępowania, wadliwość czynności procesowej

1.Uwagi wstępne – konceptualizacja problemu badawczego

Problematyka relacji pomiędzy czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi pozostaje w bezpośredniej korelacji do rozważań na tle współzależności prawa cywilnego procesowego i prawa cywilnego materialnego . Pojęcia czynności procesowej i czynności materialnoprawnej stanowią centralne instytucje odpowiednio w ramach każdego z wymienionych działów prawa cywilnego . Prawu procesowemu cywilnemu i prawu cywilnemu materialnemu należy niewątpliwie przypisać status dwóch odrębnych działów prawa . Prawem procesowym jest to prawo, które reguluje sposób wszczęcia i przebiegu procesu. Prawem materialnym jest natomiast to prawo, o którym sąd orzeka, rozstrzygając sprawę co do istoty .

W literaturze przedmiotu dominuje pogląd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX