Gajda-Roszczynialska Katarzyna, Czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest sprawą gospodarczą?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2014/3/397-402
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest sprawą gospodarczą?

I. W praktyce sądowej nadal dyskusyjne jest zagadnienie, w jakim trybie i przez który sąd rozpoznawane są sprawy o podział majątku spółki cywilnej, a także jaki jest zakres tego pojęcia. Pomimo, jak się zdaje, jasnych intencji ustawodawcy wyrażonych w ramach ostatniej „dużej” nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 16 września 2011 r. , nadal prezentowane są poglądy, że sprawy o podział majątku spółki cywilnej nie są, czy też nie powinny być rozpoznawane przez sądy gospodarcze w postępowaniu nieprocesowym .

II. Wobec uchylenia przepisów dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych, a w szczególności art. 4791 § 2 k.p.c. zawierającego definicję sprawy gospodarczej oraz art. 4792 k.p.c. zawierającego definicję pojęcia przedsiębiorcy, analiza zagadnienia, czy sprawa o podział majątku spółki cywilnej jest rozpoznawana przez sądy gospodarcze, musi być dokonana w oparciu o art. 2ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, zawierający...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX