Czy naruszenie prawa procesowego przez sąd zagraniczny wykonujący wniosek sądu polskiego o pomoc prawną może być podstawą... - OpenLEX

Trocha Bartosz, Czy naruszenie prawa procesowego przez sąd zagraniczny wykonujący wniosek sądu polskiego o pomoc prawną może być podstawą zarzutu w środku zaskarżenia od wyroku?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2016/1/143-150
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy naruszenie prawa procesowego przez sąd zagraniczny wykonujący wniosek sądu polskiego o pomoc prawną może być podstawą zarzutu w środku zaskarżenia od wyroku?

I. Problematyka pomocy prawnej w wymiarze transgranicznym jest jednym z kluczowych zagadnień współpracy sądowej między państwami. W obliczu narastającej liczby spraw z elementem obcym możliwość skorzystania z rekwizycji międzynarodowej stanowi niewątpliwe udogodnienie dla sądów. Równocześnie wzrasta jednak ryzyko wystąpienia sytuacji, w której wykonanie wniosku o pomoc prawną za granicą mogłoby odbyć się z naruszeniem przepisów postępowania. W przypadku gdy takie naruszenie rzutowałoby na treść wyroku wydanego przez sąd polski, powstaje pytanie o możliwość powołania się przez stronę na to naruszenie przy wnoszeniu środka zaskarżenia od wyroku.

Na postawione w tytule niniejszego opracowania pytanie składają się w istocie dwie kwestie, które – jak się wydaje – należy rozpatrywać w poniższej kolejności. Po pierwsze, należy rozważyć, czy uchybienia procesowe powstałe przy wykonywaniu wniosku dotyczącego pomocy prawnej mogą być w ogóle skutecznie kwestionowane w przypadku, gdy sądem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX