Czy gmina może pobierać od właścicieli nieruchomości wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy urządzeń wodociągowych i... - OpenLEX

Trykozko Rafał, Czy gmina może pobierać od właścicieli nieruchomości wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych?

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/5/68-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy gmina może pobierać od właścicieli nieruchomości wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych?

Zjawisko udziału finansowego zainteresowanych podmiotów w kosztach wykonania inwestycji komunalnej niezwykle silnie zakorzeniło się w tradycji lokalnej. Instytucja ta, spotykana do dziś, ma swoje źródła w początkach okresu powojennego. Czas, w jakim obowiązki właścicieli nieruchomości polegały na dodatkowych świadczeniach na rzecz władz lokalnych w związku z wykonywaniem przez te władze inwestycji publicznych, był tak długi, że model uczestniczenia w kosztach budowy niejako wrósł w świadomość obywateli. Jego wyznacznikiem stały się także w dużym stopniu względy niejako solidarnościowe, np. dotychczas wykonanie kanalizacji w pięciu wsiach odbywało się zawsze za zwrotem części kosztów budowy, a więc przy kolejnych inwestycjach stosowany jest analogiczny model.

Analizując przesłanki prawne kształtowania się instytucji partycypacji, należy wymienić niektóre z aktów prawnych, dzięki którym przez ponad pół wieku powstawała świadomość - z jednej strony obowiązku dodatkowego świadczenia lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX