Malinowski Marcin, Szymura Tomasz, Czy dyskryminujemy zagraniczne firmy maklerskie?

Artykuły
Opublikowano: PP 2006/8/45-50
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Czy dyskryminujemy zagraniczne firmy maklerskie?

Sprzedaż praw majątkowych na terytorium Polski, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zasady tej nie stosuje się jednak w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są papiery wartościowe. Literalne brzmienie art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: u.p.c.c.) wskazuje na dyskryminujące zróżnicowanie podmiotów polskich i zagranicznych. Autorzy niniejszego artykułu, opierając się na bogatym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz dokonując wykładni obowiązujących źródeł prawa, dowodzą, że w przypadku podmiotów unijnych wykładnia literalna nie może mieć zastosowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX