Osiak Michał, Czy dematerializacja czyni pojęcie i klasyczną koncepcję papieru wartościowego anachronizmem?

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/1/24-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy dematerializacja czyni pojęcie i klasyczną koncepcję papieru wartościowego anachronizmem?

1.03.2021 r. weszły w życie przepisy przewidujące obowiązkową dematerializację akcji niepublicznej spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej . Przepisy o prostej spółce akcyjnej, które weszły w życie 1.07.2021 r. , zakładają, że akcje tej spółki ab ovo nie mają formy dokumentu. Od 1.07.2019 r. wyłączona jest możliwość emitowania obligacji dokumentowych . Także konosamenty coraz częściej przybierają formę elektroniczną . De lege lata jedynymi wyłącznie dokumentowymi papierami wartościowymi, których natura prawna nie wyklucza wszakże a priori dematerializacji , są weksle i czeki, spośród których praktycznie doniosłą rolę w obrocie gospodarczym odgrywają obecnie jedynie weksle własne wystawiane jako zabezpieczenie wierzytelności.

Objęcie obligatoryjną dematerializacją wszystkich akcji i obligacji każe na nowo postawić pytanie o przystawalność klasycznego pojęcia i teorii papieru wartościowego do walorów zdematerializowanych. W niniejszym artykule przedstawiono ogólny zarys klasycznej koncepcji papieru wartościowego, a także skonfrontowano tę koncepcję ze specyfiką zdematerializowanych papierów wartościowych, poszukując w ten sposób odpowiedzi na pytanie postawione w tytule.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX