Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o... - OpenLEX

Grzegorczyk Paweł, Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o świadczenie pieniężne, wystąpić z indywidualnym powództwem o dalszą część świadczenia należną na podstawie tego samego stanu faktycznego?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2011/1/104-109
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy członek grupy w postępowaniu grupowym może, po uzyskaniu przez powoda wyroku uwzględniającego w całości powództwo o świadczenie pieniężne, wystąpić z indywidualnym powództwem o dalszą część świadczenia należną na podstawie tego samego stanu faktycznego?

1.

Postępowanie grupowe wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (dalej: „u.d.p.g.”) opiera się na modelu opt-in. Model ten zakłada, że w postępowaniu biorą udział tylko te podmioty, które w sposób wyraźny zadeklarują taką wolę . O składzie grupy sąd rozstrzyga postanowieniem, po wydaniu którego oświadczenie członka grupy o wystąpieniu z grupy jest bezskuteczne (art. 17 ust. 3 u.d.p.g.). W wyroku sąd wymienia wszystkich członków grupy, przy czym jeżeli powództwo o zasądzenie świadczenia pieniężnego zostało uwzględnione, ustawa nakazuje oznaczyć w wyroku kwotę przypadającą na rzecz każdego z członków grupy (art. 21 ust. 2 u.d.p.g.). Zgodnie z art. 21 ust. 3 u.d.p.g., wyrok zapadający w postępowaniu grupowym ma skutek wobec wszystkich członków grupy.

Przez skutek, o którym mowa w art. 21 ust. 3u.d.p.g., należy rozumieć w szczególności prawomocność materialną w aspekcie pozytywnym (moc wiążąca prawomocnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX