Osiejewicz Joanna, Członek rodziny w prawie Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/6/24-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Członek rodziny w prawie Unii Europejskiej

Na tle prawa UE rodzina nie jest instytucją prawną, podlega jednak ochronie prawnej. Regulacje Unii dotyczące rodziny nie zostały zebrane w jednym akcie prawnym i nie mają charakteru kompleksowego. Znajdziemy je w nielicznych przepisach prawa pierwotnego i kilku aktach prawa wtórnego, a ich zakres jest stosunkowo skromny. Prawo rodzinne należy bowiem do typowo narodowych materii prawnych, uwarunkowanych socjalnie, religijnie i kulturowo. Jego treści są kształtowane decyzjami, które mają silny związek z korzeniami kulturowymi i aksjologią poszczególnych państw członkowskich UE i są determinowane specyfiką tradycji i doświadczeń historycznych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaki jest zakres pojęcia „rodzina” w świetle prawa UE oraz jak kształtuje się status prawny jej członków. Na potrzeby rozważań przyjęto hipotezę, że zakres pojęciowy wyrażenia „rodzina” w prawie unijnym jest szczególny, ponieważ, z jednej strony, podmiotowo nie zawsze jest tożsamy z kręgiem osób, któremu zwyczajowo przypisuje się cechę bycia rodziną, a z drugiej strony – może zmieniać swoje granice w zależności od kontekstu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX