Gapska Edyta, Cywilnoprocesowe skutki przekazania sądowi do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości (uwagi na tle uchwały SN z 30.10.2014 r.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/10/51-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cywilnoprocesowe skutki przekazania sądowi do rozpoznania sprawy o rozgraniczenie nieruchomości (uwagi na tle uchwały SN z 30.10.2014 r.)

1. W uchwale z 30.10.2014 r. Sąd Najwyższy po raz kolejny zajął się problematyką sądowego etapu postępowania rozgraniczeniowego, rozstrzygając – w sposób zasadniczo nieodbiegający od wcześniejszych wypowiedzi – kwestię przyznania statusu wnioskodawcy w tym postępowaniu. Przyjmując, że jest nim osoba, która złożyła wniosek o rozgraniczenie, SN ograniczył przedmiot i zakres swych rozważań jedynie do sytuacji, gdy administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte było na wniosek i zakończone zostało wydaniem decyzji ustalającej przebieg granicy. Teza orzeczenia pomija natomiast zarówno sytuację, gdy postępowanie administracyjne zostało wszczęte przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z urzędu , jak i sytuację, gdy – niezależnie od sposobu wszczęcia postępowania administracyjnego – zostało ono umorzone na podstawie art. 34 ust. 2p.g.k. z powodu braku podstaw do wydania decyzji lub wobec niezawarcia ugody ze względu na spór co do przebiegu linii granicznych, zaś sprawa przekazana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX