Szczepaniak Rafał, Cywilnoprawne dylematy odpłatności za usługi komunalne z zakresu użyteczności publicznej

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/10/7-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cywilnoprawne dylematy odpłatności za usługi komunalne z zakresu użyteczności publicznej

Artykuł jest kompleksowym opracowaniem poświęconym zasadzie odpłatności za usługi z zakresu użyteczności publicznej, a zwłaszcza jej cywilnoprawnym aspektom. Problematyka ta stała się w ostatnich latach bardzo aktualna, gdy po 1.01.2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne i nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Toczą się na tym tle spory sądowe zwłaszcza między gminami lub spółkami komunalnymi a spółdzielniami mieszkaniowymi. Używane w prawie polskim pojęcie usług z zakresu użyteczności publicznej można uznać za synonim używanego w prawie unijnym pojęcia usług w ogólnym interesie gospodarczym. Specyfika tego rodzaju usług jest podkreślana w prawie polskim oraz unijnym. W szczególności głównym celem ich świadczenia nie jest generowanie zysku, lecz zaspokajanie zbiorowych potrzeb danej społeczności, np. kanalizacja, dostarczanie wody, utylizacja odpadów i ścieków. Zdaniem autora specyfika świadczenia usług z zakresu użyteczności publicznej nie prowadzi jednak do przełamania naczelnej cywilistycznej zasady, że usługi są odpłatne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX