Tomanek Artur, Charakter prawny udziału związku zawodowego przy rozwiązaniu przez pracodawcę umowy o pracę

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/12/57-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny udziału związku zawodowego przy rozwiązaniu przez pracodawcę umowy o pracę

1. Charakterystyka prawna udziału przedstawicieli załogi zakładu pracy przy rozwiązaniu umowy o pracę była dyskutowana w piśmiennictwie prawniczym przede wszystkim w okresie poprzedzającym kodyfikację prawa pracy. Po uchwaleniu kodeksu pracy przeważyło stanowisko, według którego wymagana przez przepis prawa pracy zgoda lub opinia zakładowej organizacji związkowej w sprawie zamierzonego przez pracodawcę wypowiedzenia lub rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę stanowi czynność prawa pracy. Wyklucza to nadanie tej czynności charakteru cywilistycznego przez odwołanie się do konstrukcji zgody osoby trzeciej (art. 63 § 1 k.c.). Zanegowano również możliwość przeciwną – potraktowanie zgody przedstawicielstwa pracowniczego na wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę jako przejaw kompetencji do rozstrzygnięcia w sposób władczy sprawy indywidualnej z zakresu administracji publicznej . Potrzeba ponownego podjęcia tej tematyki wynika z przedstawionego ostatnio w piśmiennictwie poglądu A....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX