Billing jako dowód w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - OpenLEX

Konecki Janusz, Misztal-Konecka Joanna, Billing jako dowód w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/7/78-87
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Billing jako dowód w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

1.Uwagi wstępne

W postępowaniach sądowych coraz częściej jako dowód pojawiają się wykazy rozmów czy też wykazy połączeń telefonicznych (tzw. billingi). Stanowią one dowód przydatny do oceny prawdziwości twierdzeń stron i innych uczestników postępowania sądowego co do istotnych faktów mających dlań znaczenie. Bez wątpienia pozwalają również na precyzyjną weryfikację tych twierdzeń, jako że są to dowody o charakterze obiektywnym - uczestnicy postępowania nie mają (z reguły) wpływu na ich powstanie i ostateczny kształt.

Wykazy połączeń telefonicznych mogą wystąpić jako dowód w każdym postępowaniu sądowym, również w postępowaniu regulowanym kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kodeks ten zawiera w rozdziale 6 i 7 działu V przepisy poświęcone dowodom (art. 39-44). W pierwszej kolejności ustawodawca wskazał, że dowody przeprowadza się na wniosek stron i z urzędu (art. 39 § 1). Środkami dowodowymi wymienionymi expressis verbisw ustawie są: zeznania świadków, wyjaśnienia obwinionych, opinie biegłych,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX