Geburczyk Filip, Automatyzacja załatwiania spraw w administracji samorządowej a gwarancje procesowe jednostek. Uwagi de lege ferenda w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/5/21-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Automatyzacja załatwiania spraw w administracji samorządowej a gwarancje procesowe jednostek. Uwagi de lege ferenda w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Przedmiotem analizy w prezentowanym artykule są implikacje wybranych zasad ogólnych polskiego postępowania administracyjnego (zasady praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron oraz przekonywania) dla automatyzacji czynności z zakresu administracji publicznej. Kontekstem analizy są ramy wyznaczone dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Rozważania prowadzą autora do wniosku, że regulacje procesowe nie są jeszcze w wystarczającym stopniu dostosowane do zautomatyzowanego załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, a w konsekwencji powstaje ryzyko naruszenia praw jednostek. Wobec tego automatyzacja czynności z zakresu administracji publicznej wymaga podjęcia kroków legislacyjnych obejmujących: sformułowanie wyraźnych podstaw prawnych automatyzacji, odpowiednią aktualizację zasad postępowania, a także precyzyjne ukształtowanie nowych mechanizmów ochrony podmiotowych praw procesowych, takich jak prawo do uzyskania interwencji ludzkiej oraz prawo do wyrażenia własnego stanowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX