Sarnowiec-Cisłak Marta, Artykuł 145a § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2023/3/25-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Artykuł 145a § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Streszczenie: Rozważania prezentowane w artykule dotyczą zagadnień związanych ze stosowaniem w praktyce orzeczniczej art. 145a § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rozszerzającego uprawnienia merytoryczne sądów administracyjnych. Autorka koncentruje się na analizie wydanych w tym zakresie wyroków i próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie o rolę badanej instytucji po ponad siedmiu latach od jej wprowadzenia. Jej zdaniem ocena rozwiązań przyjętych w art. 145a § 1 p.p.s.a. dokonywana przez pryzmat orzeczeń sądów administracyjnych nie jest jednoznaczna. Z jednej strony znikoma częstotliwość korzystania z owej kompetencji świadczy o jej marginalnym znaczeniu w praktyce i potwierdza widoczną w wypowiedziach sądów skłonność do zawężającej interpretacji tego unormowania. Z drugiej jednak strony w grupie wyroków zobowiązujących organ do wydania aktu o określonej treści da się dostrzec możliwość szerszego ujęcia omawianej instytucji i potencjał, jaki stwarza badana regulacja. Taki kierunek odczytywania art. 145a § 1 p.p.s.a. autorka uznaje za pożądany, zwłaszcza z perspektywy realizacji praw jednostki i tendencji do poszerzania merytorycznych kompetencji sądownictwa administracyjnego w Europie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX