Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydane pozostałym osobom zatrudnionym, pełniącym służbę lub wykonującym czynności zlecone w jednostce organizacyjnej

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 sierpnia 2020 r.