Wniosek o umieszczenie obywatela Unii Europejskiej/członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej w strzeżonym ośrodku/o zastosowanie aresztu dla cudzoziemców

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.