Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w kasie - OpenLEX

Informacja o wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz o wartości środków gwarantowanych w kasie

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 13 lipca 2019 r.

1.Wzory 1, 2, 4 i 5 oraz kolumny 7–9 we wzorze 3 – wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz wartość środków gwarantowanych wylicza się dla wszystkich deponentów w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń podmiotowych określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

2.Wzory 1, 2, 4 i 5 – wyliczenie wartości środków objętych ochroną gwarancyjną oraz wartości środków gwarantowanych należy przeprowadzić dla wszystkich poszczególnych deponentów przy użyciu systemu wyliczania w rozumieniu art. 2 pkt 64 ustawy. Wartość środków gwarantowanych w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania jest sumą wartości środków gwarantowanych wyliczonych dla poszczególnych deponentów w tym podmiocie.

3.Wzory 1–5 – należy wykazywać wyłącznie deponentów posiadających środki objęte ochroną gwarancyjną na dzień sprawozdawczy.

4.Wzory 1–5 – do obliczenia wartości w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia sprawozdawczego ogłaszany przez NBP.