Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 5 października 2020 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. III

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Celem niniejszego komentarza w trzecim wydaniu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień wiążących się ze stosowaniem ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.). W publikacji omówiono i wyjaśniono liczne problemy natury prawnej z dwóch perspektyw: dogmatycznej oraz praktycznej. W zaprezentowanych uwagach zestawiono stanowiska przedstawiane w wykładniach doktrynalnej i operatywnej na tle kontrowersyjnych unormowań oraz podjęto próbę właściwego rozwiązania postawionego problemu prawnego. W tym względzie kierowano się wypracowaniem możliwie zharmonizowanego podejścia.

Komentarz został przygotowany przez dwóch autorów. Każdy z nich przedstawił własne poglądy i jest za nie odpowiedzialny. Dążono jednak do ujednolicenia wspólnych zapatrywań na tle interpretacji regulacji budzących wątpliwości.

Czytelnicy znajdą w publikacji szerokie odniesienia do piśmiennictwa (komentarzy, monografii, artykułów, glos i innych opracowań) oraz judykatury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, a także licznych publikowanych oraz niepublikowanych orzeczeń sądów powszechnych.

W komentarzu omówiono najnowsze zmiany wprowadzone ustawami z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398), z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043), z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469), z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553), z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655), z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815), z 11.09.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020), ustawą z 30.04.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956).

Przedmiotem szczegółowych rozważań Autorów stały się regulacje wprowadzone nowelizacją z 4.07.2019 r.

W komentarzu przedstawiono i omówiono wątpliwości, które ujawniły się w nauce oraz w orzecznictwie sądów powszechnych na tle znowelizowanych przepisów.

Autorzy wyrażają nadzieję, że komentarz będzie przydatny dla przedstawicieli nauki oraz dla szerokiego grona praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych profesji, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Niewątpliwie komentarz będzie pomocny dla wszystkich uczestników cywilnych postępowań sądowych, również tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z praktycznym stosowaniem prawa.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

Uwagi ogólne

1.

Artykuł 1 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.) reguluje zakres przedmiotowy ustawy. Obejmuje zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

2.

Komentowany przepis nie był nowelizowany.

Charakter prawny kosztów sądowych w sprawach cywilnych

3.

Artykuł 1 u.k.s.c. określa przedmiot ustawy w odniesieniu do kosztów sądowych w sprawach cywilnych (na temat pojęcia sprawy cywilnej w postępowaniu cywilnym zob. P. Feliga [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–50539, t. I, red. T. Szanciło, Warszawa 2019, s. 8 i in.).

4.

Komentowany przepis nawiązuje do kosztów sądowych jako tradycyjnie uznanego instrumentu polityki państwa służącego do regulowania relacji stron stosunków procesowych oraz – w szerszym ujęciu – stymulowania decyzji jednostek co do sposobu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX