Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 grudnia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Celem niniejszego komentarza w drugim wydaniu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień wiążących się ze stosowaniem ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). W publikacji omówiono i wyjaśniono liczne problemy natury prawnej z dwóch perspektyw: dogmatycznej oraz praktycznej. W konsekwencji w zaprezentowanych uwagach zestawiono stanowiska wykładni doktrynalnej i operatywnej na tle kontrowersyjnych unormowań oraz podjęto dyskurs zmierzający do właściwego rozwiązania postawionego problemu prawnego. W tym względzie dążono do wypracowania możliwe zharmonizowanego podejścia.

Komentarz został przygotowany przez dwóch autorów. Każdy z nich przedstawił własne stanowisko i jest odpowiedzialny za wyrażone przez siebie poglądy. Dążyliśmy jednak do ujednolicenia naszych poglądów na tle wykładni regulacji budzących wątpliwości.

Czytelnicy znajdą w komentarzu szerokie odniesienia do piśmiennictwa (komentarzy, monografii, artykułów, glos i innych opracowań) oraz judykatury Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i licznych niepublikowanych orzeczeń sądów powszechnych.

W komentarzu omówiono najnowsze zmiany wprowadzone ustawami z 18.03.2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 421), z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437), z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180), z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1557), z 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. poz. 1293), z 22.03.2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 914), z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770) oraz z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629).

Autorzy wyrażają nadzieję, że komentarz będzie przydatny dla przedstawicieli nauki oraz dla szerokiego grona praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych profesji, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Niewątpliwie komentarz będzie także pomocny dla wszystkich uczestników cywilnych postępowań sądowych, także tych, którzy na co dzień nie mają do czynienia z praktycznym stosowaniem prawa.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

Uwagi ogólne

1.

Artykuł 1 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.) reguluje kwestie związane z zakresem przedmiotowym ustawy. Obejmuje on zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

2.

Komentowany przepis nie był nowelizowany.

Charakter prawny kosztów sądowych w sprawach cywilnych

3.

Artykuł 1 u.k.s.c. określa przedmiot regulacji ustawy w odniesieniu do kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

4.

Komentowany przepis nawiązuje do kosztów sądowych jako tradycyjnie uznanego instrumentu polityki państwa służącego do regulowania relacji stron stosunków procesowych oraz – w szerszym ujęciu – stymulowania decyzji jednostek co do sposobu prowadzenia swych interesów i doboru środków ich ochrony (zob. wyrok TK z 15.04.2014 r., SK 12/13, OTK-A 2014/4, poz. 41). Koszty postępowania służą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację