Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 31 stycznia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

Uwagi ogólne

1.

Artykuł 1 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2257 ze zm.) reguluje zakres przedmiotowy ustawy. Obejmuje zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

2.

Komentowany przepis nie był nowelizowany.

Charakter prawny kosztów sądowych w sprawach cywilnych

3.

Artykuł 1 u.k.s.c. określa przedmiot ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (na temat pojęcia sprawy cywilnej w postępowaniu cywilnym zob. P. Feliga [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–50539, t. I, red. T. Szanciło, Warszawa 2019, s. 8 i in.).

4.

Komentowany przepis nawiązuje do kosztów sądowych jako tradycyjnie uznanego instrumentu polityki państwa służącego do regulowania relacji stron stosunków procesowych oraz – w szerszym ujęciu – stymulowania decyzji jednostek co do sposobu prowadzenia swych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX