Blicharz Jolanta, Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, [w:] Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2012
Stan prawny: 1 stycznia 2012 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, [w:] Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

Ustawa wprowadza instytucję organizacji pożytku publicznego. Reguluje zasady nadawania statusu organizacji pożytku publicznego oraz zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego. Ponadto definiuje pojęcie organizacji pozarządowej, wprowadza nadzór ministra pracy i polityki społecznej nad organizacjami pożytku publicznego oraz ustanawia tryb tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. Ostatnia część ustawy poświęcona jest instytucji wolontariatu. Określa uprawnienia wolontariuszy i warunki świadczenia przez nich pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX