Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.
Autor komentarza:

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Celem tej książki jest przybliżenie czytelnikom przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), zmian dokonanych w niej oraz w innych aktach prawnych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych – przede wszystkim w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.), a także konsekwencji wyroków Trybunału Konstytucyjnego związanych z tymi ustawami. W związku z umożliwieniem ustanawiania i przenoszenia na inne osoby własności lokali należących wcześniej do spółdzielni mieszkaniowych książka ta zajmuje się także stosowaniem przepisów ustawy o własności lokali w odniesieniu do nieruchomości objętych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także zarządzaniem przez spółdzielnię mieszkaniową nieruchomościami, w których spółdzielnia taka przeniosła na inną osobę własność choćby jednego lokalu. Ponadto, ze względu na to, że osoby mające lokatorskie i własnościowe prawa do lokali mieszkalnych stanowiących własność spółdzielni, a także najemcy takich lokali są lokatorami w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów, omawia się w tej książce także kwestie dotyczące stosowania tych przepisów przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Niniejsza publikacja nie jest więc typowym komentarzem do ustawy, ponieważ dzięki omówieniu przepisów innych aktów prawnych szerzej obrazuje sytuację, w jakiej działają obecnie spółdzielnie mieszkaniowe, a także unaocznia zmiany tej sytuacji, jakie następowały od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wiele uwagi poświęcono zmianom zasad nabywania w spółdzielniach mieszkaniowych odrębnej własności lokali przez osoby uprawnione do żądania nabycia takiej własności oraz zmianom zasad zarządzania nieruchomościami, do których stosuje się przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, po przeniesieniu własności części lokali przez spółdzielnię na inne osoby. Dość dokładnie zostały też omówione zasady i konsekwencje wprowadzonego nowelizacją z dnia 20 lipca 2017 r. związania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej z prawem do lokalu.

Książka przeznaczona jest nie tylko dla prawników, ale przede wszystkim dla osób stale związanych z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych – członków rad nadzorczych i zarządów spółdzielni, jak i dla zwykłych członków spółdzielni. Odzwierciedlony stan prawny jest aktualny na 1 stycznia 2018 r.

Autorka ma nadzieję, że niniejsze opracowanie okaże się przydatne w rozwiązywaniu problemów napotykanych w codziennej praktyce.

Ewa Bończak-Kucharczyk

Autor fragmentu:
Art. 2art(2)
Art. 2 ust. 5art(2)ust(5)

Nowelizacją z dnia 14 czerwca 2007 r. dodano do art. 2 u.s.m. ustęp 5. Określa on, kto jest w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osobą bliską.

Choć umiejscowienie tego przepisu (jako dodatkowego ustępu w artykule poświęconym definicjom lokalu i domu oraz dookreśleniu tych pojęć) wydaje się wątpliwe, to cel wprowadzenia tej regulacji jest jasny.

Definicję tę należy stosować we wszystkich przypadkach, kiedy w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych mowa jest o osobach bliskich. Poza tym jest ona związana z tym, że wszystkie osoby używające w celach mieszkalnych domów, lokali i pomieszczeń stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych są lokatorami w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, toteż stosuje się do nich przepisy tej ustawy lub przepisy innych ustaw określających charakter różnych tytułów prawnych do lokali – także w kwestiach dotyczących sukcesji prawa do lokalu w razie śmierci dotychczasowego (lub głównego) lokatora. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX