Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 4 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.

W myśl art. 175 Konstytucji RP sądy administracyjne, podobnie jak Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy wojskowe, sprawują wymiar sprawiedliwości.

Granice właściwości sądów administracyjnych oraz istota wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez te sądy zostały określone wprost w art. 184 Konstytucji RP. Z przepisu tego wynika, że sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego oraz aktów normatywnych organów administracji rządowej. Sformułowanie „w zakresie określonym w ustawie”, użyte w art. 184 Konstytucji RP, wskazuje, że właściwość sądów administracyjnych musi zawsze wynikać z określonego przepisu ustawy zwykłej. L. Garlicki podkreśla, że art. 184Konstytucji RP nie jest przepisem, który sąd orzekający może stosować bezpośrednio. Stanowi on normę prawną wiążącą ustawodawcę w zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?