Pązik Adam, Słomski Marcin, Prawo łowieckie. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 lipca 2023 r.
Autorzy komentarza:

Prawo łowieckie. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Niniejsze opracowanie koncentruje się na kwestiach praktycznych i skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się prawem łowieckim – myśliwych, prawników praktyków, wykładowców, Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, jak i zarządów wszystkich kół łowieckich w Polsce. Jego przedmiotem jest przede wszystkim analiza ustawy przez pryzmat orzecznictwa sądowego wydanego na jej podstawie. Komentarz zawiera również kompleksową regulację kwestii postępowania dyscyplinarnego. Odwołania do dotychczasowej literatury prawniczej oraz komentarzy do ustawy mają charakter jedynie uzupełniający, co wywołane jest celem niniejszego opracowania, którym jest zaspokajanie potrzeb praktyki. Oddawane do Państwa rąk opracowanie ma stanowić relatywnie krótkie i syntetyczne uzupełnienie już istniejącej na rynku prawniczym literatury. Autorzy starali się posługiwać językiem możliwie prostym, ograniczając stosowanie fachowej prawniczej terminologii do niezbędnego minimum. Komentarz powinien być pomocny przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, prokuratorów i osób zatrudnionych w urzędach. Autorzy zawarli w treści niniejszego komentarza wiele postulatów de lege ferenda i zwrócili uwagę na szereg luk prawnych i nieścisłości zwłaszcza w ostatniej nowelizacji ustawy dokonanej na mocy ustawy z 12.12.2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 228), co może stanowić dla ustawodawcy przyczynek do stworzenia jednolitej i spójnej regulacji prawnej w tym przedmiocie.

Autorzy niniejszego opracowania chcieliby wyrazić wdzięczność wobec Polskiego Związku Łowieckiego za udzieloną rekomendację, jak również wobec innych osób związanych z łowiectwem, które udzieliły nam pomocy przy opracowywaniu tego utworu.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Pojęcie łowiectwa

1.

Komentowany przepis definiuje przedmiot ustawy, czyli łowiectwo. Definicja ta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter opisowy, tzn. określa, że łowiectwo stanowi element ochrony środowiska przyrodniczego. Druga część definiuje łowiectwo przez wskazanie celów, które powinno ono realizować (ochrona zwierząt łownych oraz gospodarowanie ich zasobami zgodne z określonymi zasadami).

2.

Odnośnie do pierwszej z wymienionych wyżej części ustawodawca określił, że komentowany akt prawny stanowi jeden z elementów ochrony środowiska przyrodniczego, obok takich ustaw jak na przykład ustawa o ochronie przyrody (por. art. 1 i 2 u.o.p.), ustawa o rybactwie śródlądowym (por. art. 1 tej ustawy) czy ustawa o lasach (por. art. 1 u.l.). Pojęcie środowiska przyrodniczego zostało sprecyzowane przez ustawodawcę w art. 5 pkt 20u.o.p. jako krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX