Lang Jacek (red.), Maćkowiak Jarosław (red.), Myśliński Tomasz (red.), Stefańska Ewa (red.), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 lutego 2018 r.
Autorzy komentarza:

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Artykuł 1 określa zakres spraw podlegających regulacji wymienionej ustawy, jak i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz zakres zagadnień uregulowanych odrębnymi ustawami.

Należy zauważyć, iż katalog tych spraw został przedstawiony w sposób niejednolity. Obok bowiem konkretnych instytucji prawnych i zagadnień wyodrębnianych, definiowanych i regulowanych przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego (a wskazanych w pkt 2–11 art. 1), zawarto tu też (w art. 1 pkt 1) ogólne stwierdzenie, iż ustawa reguluje kwestie dotyczące krajowego systemu informacji o terenie, który nie został zdefiniowany w ustawie, a w art. 5 określono jedynie zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, stanowiących podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 2u.i.i.p. Innym przykładem niejednorodności jest zintegrowany system informacji o nieruchomościach,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX