PIT. Komentarz - OpenLEX

Brzostowska Monika, Kubiesa Patrycja, PIT. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Stan prawny: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy komentarza:

PIT. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Uwagi wstępne

1.

Artykuł 1 ustawy z 26.07.199 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) jest przykładem przepisu ogólnego, który rozpoczyna ustawę i wynika z zasad techniki prawodawczej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283 ze zm.). Ustawa wskazuje, że w przepisach merytorycznych można wydzielać przepisy ogólne i szczegółowe. Wydzielone przepisy ogólne można systematyzować w grupy tematyczne i oznaczać odpowiednimi nazwami.

2.

W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustawa jest podstawowym źródłem prawa. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z KonstytucjąRzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Oznacza to, że ustawa o podatku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX