Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Firma X posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie mieszaniny ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych do ziemi. W pozwoleniu nie określono wprost częstotliwości wykonywania pomiarów. Pozwolenie określa konkretne wymagania jakościowe dla następujących parametrów: zawiesina ogólna, substancje ropopochodne, BZT5, ChZTCr. Organ w kwestii wykonywania pomiarów powołuje się jedynie na rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z.

Z jaką częstotliwością firma X powinna prowadzić pomiary jakości tych ścieków?

Proszę o wskazanie konkretnego wymagania w r.w.ś.w.z.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?