W jakim trybie zamawiający wzywa wykonawcę do ponownego złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedłożone uprzednio dokumenty wskazują, że zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w postępowaniu korzysta z zasobów podmiotu trzeciego w postaci doświadczenia. Zamawiający wezwał na podstawie art. 274 ust. 1 p.z.p. do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przedłożone dokumenty wskazują, że zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Czy zamawiający wzywa wykonawcę w trybie art. 128 ust. 1 p.z.p. do ponownego złożenia dokumentów, czy od razu korzysta z dyspozycji art. 122 p.z.p., tj. zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX