Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepisy dotyczące oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy mówią, że jeżeli słuchacz: nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo nie przystąpił do egzaminu semestralnego - w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". W jakiej sytuacji i na jakiej podstawie słuchacz może zdawać egzamin klasyfikacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację