W jakiej procedurze należy udzielać zamówień na obsługę prawną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy usługa obsługi prawnej gminy i jednostek organizacyjnych polegająca na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, sporządzaniu opinii prawnych w zakresie opłat i podatków lokalnych, w zakresie zamówień publicznych, opiniowaniu i współudziale w opracowywaniu aktów prawnych, umów cywilnoprawnych, pism i innych dokumentów, udziale w czynnościach związanych z zastępstwem prawnym i procesowym, uczestnictwie w wybranych sesjach rady miejskiej, uczestniczeniu w rozmowach i negocjacjach prowadzonych z innymi podmiotami; sporządzaniu pism procesowych, w tym środków prawnych, sporządzaniu projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych, sporządzaniu opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska i odpadów, w sprawach gospodarki nieruchomościami, w zakresie prawa budowlanego, prawa podatkowego, opiniowanie projektów uchwał rady gminy, obsłudze gminnych jednostek organizacyjnych oraz wykonywaniu innych czynności według potrzeb zleceniodawcy związanych z obsługą prawną – podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX