Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) w § 3 wskazuje, iż organ prowadzący placówkę doskonalenia: 1) nadaje placówce doskonalenia statut, z tym że w przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego pierwszy statut nadaje się w brzmieniu zgodnym z brzmieniem statutu, o którym mowa w art. 185 ust. 1 ustawy; 2) przesyła akt założycielski i statut placówki doskonalenia do wiadomości kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia; 3) zapewnia środki finansowe na jej utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki do realizacji zadań statutowych.

W Statucie Ośrodka zapisano w rozdz. 4 ZASADY FINANSOWANIA OŚRODKA § 21. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową oraz materiałową, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Ośrodek jest finansowany z budżetu Miasta Białegostoku. 3. Ośrodek może na swoją działalność pozyskiwać również środki finansowe z innych źródeł, zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o której mowa w § 3 pkt 1 (§ 3. Ośrodek działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Wizytator kuratorium oświaty, sprawdzając statut, stwierdził niezgodność z Prawem oświatowym zapisu w § 21. 2. Ośrodek jest finansowany z budżetu Miasta Białegostoku.

Stwierdził, że trzeba dodać także z budżetu wojewody. Ośrodek otrzymuje wszelkie dotacje z budżetu Miasta. Miasto podpisuje umowy na środki finansowe na doradców z Wojewodą.

W jaki sposób zapisać postanowienie statutu o finansowaniu placówki doskonalenia nauczycieli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?