W jaki sposób Zamawiający powinien rozpatrywać prawidłowość stawianych przez siebie warunków w postępowaniu o udzielenie... - OpenLEX

W jaki sposób Zamawiający powinien rozpatrywać prawidłowość stawianych przez siebie warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na remont jednego z oddziałów szpitala?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na remont jednego z oddziałów szpitala. Wykonanie robót nie wymaga pozwolenia na budowę i nie są to prace o znacznym stopniu skomplikowania. Wartość robót wynosi 2.000.000,00 zł. Zakres robót dotyczy remontu w zakresie wykonania prac branży ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

Czy prawidłowym będzie postawienie warunku, iż zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda?

Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna budowę lub przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej, co najmniej w zakresie branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej bez określania wartości robót poszczególnych branż w wartości całkowitej roboty budowlanej. Dodatkowo zamawiający obwarował, iż wykonawca powinien dołożyć należytej staranności i ostrożności w wykonywaniu robót na terenie szpitala w postanowieniach umownych i powinien wykonać prace zgodnie z opracowanym przez zamawiającego planem prowadzenia robót w obiekcie czynnym. C

Czy będzie ograniczeniem konkurencji, jeżeli ww. warunek zamawiający ograniczy do wykonania remontu w budynku zaliczającym się do XI kategorii obiektów budowlanych zgodnie z załącznikiem do prawa budowlanego?

Należy zaznaczyć, że tego typu obiektów na obszarze powiatu i w dalszym otoczeniu zamawiającego jest zaledwie kilka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX