Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Dyrektora Zarządu Zlewni wpłynął wniosek prezydenta miasta o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do zagłębienia terenowego oznaczonego w ewidencji gruntów jako ŁV i N za pośrednictwem istniejącego wylotu. Z treści art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod., wynika, że usługą wodną jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. W przedmiotowym przypadku prezydent miasta planuje odprowadzać wody opadowe i roztopowe do ziemi. Powszechnie stosuje się interpretację, że każde korzystanie z wód, które nie jest zwykłym bądź powszechnym korzystaniem z wód oraz nie mieści się w zamkniętym katalogu usług wodnych, stanowi poprzez wykluczenie szczególne korzystanie z wód. Jednak biorąc pod uwagę sposób sformułowania art. 34 pr.wod., szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące (...) - słowo "obejmujące" nie daje podstaw do uznania katalogu zawartego w tym przepisie jako otwartego.

W jaki sposób zakwalifikować ww. wniosek prezydenta miasta i na co i w oparciu o jaką podstawę prawną udzielić pozwolenia wodnoprawnego?

Czy może taki sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?