W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że nie został wydany wobec niego prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja... - OpenLEX

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że nie został wydany wobec niego prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca przedłożył zaświadczenie z czerwca 2021 r. wskazujące, iż wykazane wymagane zobowiązanie zgodnie z dyspozycją spółki z 10.05.2021 r. zostanie pokryte z nadpłaty podatku od towarów i usług VAT 7 w terminie 10.07.2021 r. Otwarcie ofert nastąpiło 30.07.2021 r. Na wezwanie zamawiającego wykonawca załączył oświadczenie głównej księgowej z 12.08.2021 r. potwierdzające spłatę wszystkich zaległości i dodatkowy dokument w postaci zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z 19.08.2021 r. potwierdzającym brak zobowiązań.

Czy przedłożenie dokumentów o treści i dacie wskazanej wyżej powoduje konieczność odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. a PZP, w związku z tym, iż oferta podlegała wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP oraz art. 109 ust.1 pkt 1 PZP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?