W jaki sposób wójt powinien rozstrzygnąć sprzeczności zawarte w uzgodnieniach organów uzgadniających?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina wystąpiła do właściwych organów o uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Dwa organy uzgodniły pozytywnie, natomiast jeden w formie postanowienia cyt. "odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia".

W jaki sposób wójt powinien rozstrzygnąć sprzeczności zawarte w uzgodnieniach organów uzgadniających (art. 77 ust. 9 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX