Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2017 r.

PYTANIE

W jaki sposób sprawdzić czy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni głębinowej o głębokości 123 m na cele przeciwpożarowe ośrodka wypoczynkowego nie będzie naruszać ustaleń MPZP, zgodnie z art. 125 pkt 2 ustawy z 18.07.2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.? W trakcie prowadzenia postępowania starosta zwrócił się do wójta, jako podmiotu odpowiedzialnego za politykę przestrzenną na terenie swego działania, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z prośbą o interpretację zgodności planowanej inwestycji, tj. wykonania ww. studni głębinowej na potrzeby przeciwpożarowe, z zapisami MPZP. W odpowiedzi wójt wskazał, iż plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie tej gminy nie określają ustaleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wobec powyższego zastosowanie mają przepisy odrębne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Czy wskazaną odpowiedź można uznać za wystarczającą pod względem zgodności inwestycji z dokumentami planistycznymi wskazanymi w art. 125 pkt 2 pr. wod.? Co w przypadku, gdy na danym terenie obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy, gdzie również brak jest zapisów dotyczących sposobu poboru wody na cele przeciwpożarowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?